โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยาคม

 

        ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

เนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำให้ต้องมีการวางแผนการทำงาน ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกันในการดำเนินงานในการแจกจ่ายน้ำพริกและแจกแอลกอฮอล์ให้แก่ชาวบ้าน จากนั้นได้จัดกิจกรรมที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกฮอล์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จุดกักตัวศูนย์วิจัยยางพาราบุรีรัมย์  และวัดบ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  และได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริก และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ชาวบ้านตำบลร่อนทอง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เป็นอย่างเคร่งครัด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวัดอุณภูมิ และแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ร่วมทำกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ 10 ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ จนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปดี

ภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู