บทความ

ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานรายตำบลประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบในตำบลร่อนทอง ในการมอบสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและมอบสิ่งของในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้กับศูนย์กักกันตัวฯ ในเขตรับผิดชอบของตำบลร่อนทอง ซึ่งสิ่งของดังกล่าวประกอบด้วย แจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และสิ่งของที่เป็นอาหารแห้งพร้อมกับน้ำดื่ม

ในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคนพร้อมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้ประชุมออนไลน์ในการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ในการจัดทำตัวผลิตภัณฑ์น้ำพริก และอบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้และมีทักษะในการตัดต่อคลิปวีดีโอ พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนั้นข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทองได้ฝึกตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้โปรมแกรมการตัดต่อคลิป และได้ทำการลงพื้นที่สำรวจตำบลกลุ่มเป้าหมายและกรอกแบบสอบถาม โดยให้ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่กรอกแบบสอบในการลงพื้นที่เพื่อการเก็บข้อมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งตลอดทั้งเดือนในการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ปัญหาและอุปสรรค์ในการลงพื้นที่น้อยมาก และเกิดประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน โดยการลงพื้นที่การทำงานดังกล่าวข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้าน และตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นอย่างดี โดยการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และล้างเจลล้างมืออยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย

อื่นๆ

เมนู