ดิฉันนางสาว อรุณี รุมชะเนา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านแอฟพลิเคชั่น Google meet เกี่ยวกับเรื่อง การกรอกข้อมูลแบบสอบถาม การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมU2T-SROI ทั้งหมด จะมี 11 กลุ่มเป้าหมาย 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท 11. เอกชนในพื้นที่ ในส่วนที่กลุ่มดิฉันได้รับมอบหมาย จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 8.ผู้แทนตำบล และกลุ่มเป้าหมายที่ 9.หน่วยงานภาครัฐ และได้มีการปรึกษาในกลุ่มว่าจะลงพื้นที่เพื่อจะเก็บข้อมูล โดยในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีการโทรประสานงานกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม U2T-SROI โดยวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้มีการนัดหมายกับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มที่ได้รับผิดชอบว่าจะลงพื้นที่ไปทำการกรอกแบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม U2U-SROI และจะเข้าไปกรอกข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่8. คือ เจ้าหน้าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และ ตามไปด้วย กลุ่มเป้าหมายที่9.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง

การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม U2T-SROI แบบสอบถามเกี่ยวกับการอยากรู้ถึงความคิดชาวบ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน และพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชาวตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

อื่นๆ

เมนู