โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้า นายอัษฎาวุธ  พุดจีบ ประเภทประชาชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานคือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ (U2T) ในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 11 เป้าหมาย ในการประเมิน ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. และเป้าหมายที่ 11.เอกชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน google meet ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล เพื่อมอบหมายงาน เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม U2T-SROI ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของ เป้าหมายที่ 8.ผู้แทนตำบล และเป้าหมายที่ 9.หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการประชุมวางแผนกันภายในกลุ่มในและได้ติดต่อประสานไปทางผู้แทนตำบล ภายในตำบลร่อนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง เพื่อนัดวันเวลาในลงพื้นที่ตอบแบบสอบถาม และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อทำแบบสอบถาม U2T-SROI เป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล โดยมีพี่ปภาวรินทร์ เป็นผู้ทำแบบสอบถาม และเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทองเป็นผู้ทำแบบสอบถาม

ในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามในครั้งนี้ ต้องขอบพระคุณ พี่ปภาวรินทร์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพประกอบกิจกรรม

 

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู