ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบสอบถาม U2T-SROI ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ซึ่งมีทั้งหมด 11 หัวข้อดังนี้

1. ตำบลเป้าหมาย

2. ลูกจ้างโครงการ

3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ

4. ชุมชนภายใน

5. ชุมชนภายนอก

6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI

8. ผู้แทนตำบล

9. หน่วยงานภาครัฐ

10. หน่วยงาน อปท.

11. เอกชนในพื้นที่

โดยอาจารย์ประจำตำบลได้ชี้แจงและอธิบายแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด ซึ่งกลุ่มดิฉันได้รับผิดชอบในหัวข้อที่ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ และหัวข้อที่ 11. เอกชนในพื้นที่ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก./บริษัท ภายในตําบล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ในรูปแบบ Google form ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ หัวข้อที่ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ ผู้ให้ข้อมูล คือ นางสี ทองภาส และหัวข้อที่ 11. เอกชนในพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูล คือ นางสุภาภรณ์ แก้วศรี เจ้าของร้านกระทุ่มเจริญทรัพย์

จากการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ให้ความร่วมมือ สามัคคีเป็นอย่างดี คอยให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ดิฉันได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู