แบบสอบถามของโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 เป้าหมาย ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. และเป้าหมายที่ 11.เอกชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม U2T-SROI พร้อมรายละเอียด และได้มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ทำแบบสอบถามทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยได้รับมอบหมายให้เก็บกลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล จำนวนกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลคือ 1 คน/ตำบล และกลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน รพ.สต. จำนวนกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลคือ 1 คน/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลร่อนทองและเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม U2T-SROI และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI กลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองและกลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง
ในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่ปภาวรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทองเป็นอย่างดี

   

 

อื่นๆ

เมนู