1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

เนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำให้ต้องมีการวางแผนการทำงาน ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน  เกี่ยวกับเรื่องการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั้งหมดจะมี 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ  8.ผู้แทนตำบล 9 . หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท 11. เอกชนในพื้นที่ โดยกลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล หัวข้อครอบครัวลูกจ้าง และ เอกชนในพื้นที่   โดยกลุ่มดิฉันได้นัดกันลงพื้นที่ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยได้สอบถามข้อมูลและบันทึกข้อมูลจนสำเร็จด้วยดี

การติดตามผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การบันทึกข้อมูล ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองของครอบครัวลูกจ้าง และร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเอกชนในพื้นที่ โดยในการสอบถามและบันทึกข้อมูลมีการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยขณะพูดคุยกันเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

             

 

 

 

อื่นๆ

เมนู