U2T SC05  เก็บข้อมูลลงระบบ Community Big Data

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่นนักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้พวกเรากลุ่ม SC-05 ตำบลร่อนทอง ได้มีการลงพื้นที่สำรวจตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลลงระบบ Community Big Data หลังจากนั้นก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

จุดเด่นที่ 1 แหล่งท่องเที่ยว มีอยู่ 2 แห่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ร่อนทองคาเฟ่ และสนามบินบุรีรัมย์

จุดเด่นที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอยู่ 2 อย่างที่น่าสนใจคือ การทอเสื่อ และ การทอผ้าไหม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นที่ 3 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้แก่ ส้มตำ และแกงคั่วเห็ดเผาะ  น้ำพริกนรกปลาทู  ไข่เค็มใบเตย แล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ Pain Point  

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้  https://youtu.be/uuHUejMlOJw

 

อื่นๆ

เมนู