จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่นนักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคมนี้พวกเรากลุ่ม SC-05 ตำบลร่อนทอง นื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันได้เริ่มดีขึ้นในทุกวัน แต่ก็ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เป็นปกติได้ กลุ่ม SC-05 ตำบลร่อนทอง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดีโออย่างไรให้น่าสนใจ ซึ่งใช้เครื่องมือที่ง่ายอย่าง Wondershare Filmora และ Canva ควบคู่กันไป โดยให้ทีมตัดต่อเป็นวิทยากรในการสอนและบรรยายในครั้งนี้  จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดีโอในครั้งนี้ มุ่งหวังให้สมาชิกในทีมหรือผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตและนำไปต่อยอดในงานอื่นๆได้ และยังได้รับมอบหมายงานในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI โดยเก็บข้อมูลจากครอบครัวของผู้ปฎิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้  https://youtu.be/ra5sn4WeFtU

อื่นๆ

เมนู