การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

          ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การดำเนินงานใน เดือน พฤศจิกายน 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเอามื้อ สามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง พร้อมด้วยนางสุพิชญ์นันท์ จำลองชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักศึกษาฝึกงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร) ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ เครือข่ายครัวเรือนต้นแบบ และประชาชนที่สนใจ การดำเนิน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี  แปลงครัวเรือนต้นแบบนายบุญตา สัตพันธ์ บ้านโนนพะยอม ม.9  ต.สระบัว ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

– กิจกรรมหน้าเสาธง

– การห่มดินด้วยฟางแห้ง

– การทำปุ๋ยแห้ง

– การทำน้ำหมักรสจืด

– การขุดคลองไส้ไก่

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ในการนี้นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอแคนดง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ แก่ครัวเรือนต้นแบบในครั้งนี้ด้วย ณ แปลงนายบุญตา สัตพันธ์ บ้านโนนพะยอม ม.9  ต.สระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05.00 น. ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และกำลังใจ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายหนูนา บุญครอง ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วม      นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง พร้อมด้วยนางสุพิชญ์นันท์ จำลองชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักศึกษาฝึกงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต).นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร). ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และกำลังใจ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายหนูนา บุญครอง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งพบว่ามีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ต้องใช้เรือในการสัญจรเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ และน้ำยังไม่มีท่าทีจะลดลง เนื่องจากยังมีการระบายน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นระยะ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ห่างจากแม่น้ำมูล เพียง 1 กิโลเมตร ณ แปลงนายหนูนา บุญครอง บ้านงิ้ว ม.8  ต.สระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณ วัดราษฎร์สามัคคี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอแคนดง พร้อมด้วยนายอรรถพล สนสกุล ปลัดอาวุโส นายพิจิตร ศักดิ์ศรีท้าว นายกเทศมนตรีตำบลแคนดง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแคนดง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) , นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ ทำการประชาสัมพันธ์ลงใน Facebook : สพอ.แคนดง อำเภอแคนดง , LINE : พัฒนาการอำเภอ ลงรับหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขหนังสือส่งของสำนักงานและระบบทะเบียนกลาง

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้เรียนรู้การใช้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบราชการ

 

อื่นๆ

เมนู