ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T นั้นสร้างขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขาโดยเน้นความยืดหยุ่นและ ความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด

โดยตำบลร่อนทองอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นั้น อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสตึก ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากบุรีรัมย์ ประมาณ 27 กิโลเมตรมีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ทั้งหมด 18หมู่บ้าน ซึ่งพวกเราชาว U2T SC05 ตำบลร่อนทองได้มีการลงพื้นที่สำรวจตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลลงระบบ Community Big Data ประกอบด้วย ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก / โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยมีการเก็บข้อมูลชื่อ พิกัด รูปภาพ รวมถึงชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของ หลังจากนั้นก็นำมาวิเคราะห์ Pain point (SWOT, VROI หรืออื่นๆ) และนำเสนอข้อมูลผ่าน Dash Board หรือ Google map โดยเลือกจุดเด่นมา 3 หัวข้อหลักๆ ซึ่งตำบลร่อนทองนั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น สำหรับ

จุดเด่นที่ 1 แหล่งท่องเที่ยว มีอยู่ 2 แห่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ร่อนทองคาเฟ่ และสนามบินบุรีรัมย์

จุดเด่นที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอยู่ 2 อย่างที่น่าสนใจคือ การทอเสื่อ และการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นที่ 3 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้แก่ ส้มตำ และแกงคั่วเห็ดเผาะ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบพบว่าในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นั้น มีทรัพยากร ภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ถ้าหากเราในชุมชนมีการอนุรักษ์ รักษาไว้นั้น ก็จะมีสิ่งดีๆ ที่ให้รุ่นลูกหลานเราได้รักษาและสืบทอดต่อไป

อื่นๆ

เมนู