Community Big Data ตำบลร่อนทอง

อัษฎาวุธ  พุดจีบ

             โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) จ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

CBD (Community Big Data) เป็นการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบไปด้วย 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  6. เกษตรกรในท้องถิ่น  7. พืชในท้องถิ่น  8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  และ 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ 2 บ้านโคกใหญ่ เพื่อเก็บข้อมูลด้าน เกษตรในท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลคือ นายสันติ แก้วว้อง ซึ่งเป็นเกษตรกรและข้าพเจ้าได้เกี่ยวเก็บข้อมูล ด้านพืชในท้องถิ่น ด้านอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น จากคนในชุมชน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 อาจารย์ประจำตำบลจึงงดการลงพื้นที่ ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบออนไลน์โดยใช้ Google maps เพื่อค้นหาจุดพิกัด

ต่อมาได้นำข้อมูลที่เก็บได้ มาให้ทีมวิเคราะห์ตำบลร่อนทองนำมาวิเคราะห์หาจุดเด่นของตำบลร่อนทอง เพื่อพัฒนาต่อยอด และเพิ่มรายได้ให้กับชุมนุมต่อไป จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี

รูปภาพกิจกรรม

 

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู