ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพศจิกายน 2564  ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบ CBD เพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้ 1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2) แหล่งท่องเที่ยว 3) ที่พัก/โรงแรม 4) ร้านอาหารในท้องถิ่น 5) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6) เกษตรกรในท้องถิ่น 7) พืชในท้องถิ่น 8) สัตว์ในท้องถิ่น 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10) แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ CBD เพิ่มเติมที่หมู่ 3 บ้านจะหลวย และหมู่ 12 บ้านโนนเกตุ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ดิฉันได้ไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อสม. ทั้งสองหมู่บ้าน พบว่ามีผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดทั้งหมด 6 คน ร้านอาหารในท้องถิ่น มี 1 ร้าน ได้แก่ ร้านบัวหลัน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือนก็ได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และสัตว์ในท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลประจำตำบล เพื่อหาจุดเด่นในแต่ละด้านของตำบลร่อนทอง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ CBD พบว่าตำบลร่อนทองมีจุดเด่นที่น่าสนใจ 3 ด้าน คือ 1) แหล่งท่องเที่ยว มี 2 แห่ง ได้แก่ ร่อนทองคาเฟ่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ทอเสื่อ ทอผ้าไหม และ 3) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้แก่ ส้มตำ แกงคั่วเห็ดเผาะ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การดำรงชีวิต การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้า

 

   

อื่นๆ

เมนู