กิจกรรมในครั้งนี้พวกเราชาว u2t sc05 ตำบลร่อนทอง ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ 10 บ้านหนองแม่มด อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรมถึง 2 กิจกรรมด้วยกันได้แก่ กิจกรรมอบรมหนุนเสริมการทำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นก็คือธนาคารขยะในชุมชน และการทำน้ำหมักชีวภาพจากผัก-ผลไม้ และอีกหนึ่งกิจกกรมมคือ กิจกกรรมทำความดี จิตอาสา

โดยก่อนเริมการทำกิจกกรมนั้นเราได้มีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานตามมาตรการรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กิจกรรมแรกเราได้รับเกียรติจาก นางพิมลรัตน์ วงษ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ มาเล่าประสบการณ์การทำธนาคารขยะในชุมชน โดยแต่ละครัวเรือนในหมู่บ้านจะคัดแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภทแล้วนำมาขายที่จุดรับขยะรีไซเคิลของหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มดก็เริ่มทำธนาคารขยะเหมือนกันจึงได้มีการสอบถามปัญหาและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหากับชาวบ้านหนองแม่มดอีกด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายทอดความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพจากผัก-ผลไม้ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำนั้นก็หาได้ง่ายตามท้องถิ่น ได้แก่ เศษซากพืชสด 3 ส่วน (ถ้าหากเป็นเศษซากสัตว์ก็ใช้ 1 ส่วน) และกากน้ำตาล 1 ส่วน วิธีทำน้ำหมักชีวภาพจากผัก-ผลไม้ นั้นก็ง่ายแสนง่าย โดยนำเศษซากพืชมาผสมรวมกับกากน้ำตาลหมักทิ้งไว้ 7-15 วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ นำไปฉีดพ่นป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว ในสวนผักต่างๆได้ ส่วนอีกกิจกรรมเราได้มีการทำความดี จิตอาสากัน โดยมีการทำความสะอาด เก็บโต๊ะ เก้าอี้ในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม การเก็บขยะรอบๆชุมชน และการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมุ่บ้าน และชาวบ้านหนองแม่มดที่ได้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงพวกเราทีม u2t sc05 ตำบลร่อนทองที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับว่าการทำงานในครั้งนี้ได้สร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดมิตรภาพและความทรงจำที่ดีในชีวิตเรา

 

 

อื่นๆ

เมนู