โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นายอัษฎาวุธ  พุดจีบ ประเภทประชาชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กระผมและทีมตำบลร่อนทองได้ทำการลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแม่มดหมู่ 10 ตำร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนโดยมีหัวข้อดังนี้ 1. กิจกรรมธนาคารขยะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการทำน้ำหมักชีวภาพจากผักผลไม้ 2.กิจกรรมทำความดีจิตอาสา โดยกิจกรรมแรกได้รับเกียรติจาก นางพิมลรัตน์ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ มาเล่าประสบการณ์การทำขยะในชุมชน โดยแต่ละครัวเรือนในหมู่บ้าน จะคัดแยกขยะในแต่ละประเภท แล้วนำมาขายที่จุดรับขยะในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ในหมู่ 10 บ้านหนองแม่มดก็เริ่มทำธนาคารขยะแล้วเหมือนกัน นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ จากผักผลไม้ ซึ่งวัตถุดิบในการทำนั้นก็หาได้ง่ายตามท้องถิ่นได้แก่ เศษซากพืชสด เศษซากสัตว์ ในส่วนของกิจกรรมทำความดี จิตอาสา มีการทำความสะอาด เก็บโต๊ะเก้าอี้ที่จัดกิจกรรม การเก็บขยะรอบ ๆ ชุมชน และการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค

กิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และชาวบ้านหนองแม่มดที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ตำบลร่อนทองทุกท่าน กิจกรรมครั้งนี้จึงสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดี

ภาพกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู