โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

        โครงการของเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจริงในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ตกงาน เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ให้มีงาน มีรายได้ มีอาชีพ

        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกี่ยวกับแผนงานการจัดอบรมในพื้นที่ตำบลร่อนทอง กำหนดการกิจกรรมต่างๆ อุปกรณ์สิ่งของที่ต้องเตรียม แบ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละคน และมีการเลือกหัวข้อเรื่องเด่นๆ ในชุมชนมาเล่าเป็นเรื่องสั้นทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ประวัติร่อนทอง 2.โคกหนองนา 3.การทอเสื่อ 4.เปลญวณ 5.ร่อนทองคาเฟ่ และ 6.ศาลปู่อุดม มอบหมายให้แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลและมาปรึกษากัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดิฉัน นางสาวเกศรา มงคลดี ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนการต้อนรับและลงทะเบียน ช่วงตอนเช้าแจกชุดขนมและน้ำให้กับผู้ที่มาอบรม และจัดเตรียมแมส, เจลแอลกอฮอลล์, จัดระยะห่าง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องการโควิด 19 ในการอบรมได้จัดอบรมเรื่อง การจัดการขยะในชุมชน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นนวิทยากรผู้ให้ความรู้ มีการวสธิตการทำปุ๋ยหมักและประโยชน์ของปุ๋ยหมัก จากนั้นทุกคนร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายมีการแชร์ความรู้เรื่องการขายน้ำพริกระหว่างอาจารย์, ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มแม่บ้าน  โดยจัดเก้าอี้เป็นวงกลมบอกเล่าเทคนิควิธีและปัญหาต่างๆที่พบเจอ เช่น การโพสต์ขายสินค้าในเพจ ถ้าหากโดนการปิดกั้น เราต้องแก้ไขปัญหาโดยการใช้ตัวอักษรอื่นเข้ามาช่วยในการโพสต์ และยังได้เล่าถึงช่องทางการขายน้ำพริกในช่องทางออนไลน์ อื่นๆ เช่น Facebook, Line@, Shopee, Lazada, และ Instragram ที่มีวิธีการขายที่แตกต่างกัน แต่ก็เพื่อกระจายสินค้าให้กว้างขึ้นและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และมีการปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำวิดีโอเรื่องสั้นของแต่ละกลุ่ม ว่าจะวางแผนงานอย่างไร ก่อนกลับทุกคนช่วยกันทำความดีโดยทำความสะอาดบริเวณศาลาที่จัดกิจกรรมให้เรียบร้อยดังเดิม

        การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกประทับใจมากในความเป็นกันของของชาวบ้าน เมื่อไปถึงครั้งแรกคุณยายถามว่า “กินข้าวมาหรือยัง มากินข้าวด้วยกัน”แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ การยิ้มไหว้ ทักทาย ที่น่ารักก่อนการรับขนม และยังได้เจอกับผู้ปฏิบัติงานอื่น ทำให้สนิทกันมากขึ้น ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นไปอีกระดับ

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู