กฤษณะ พรมโยชน์

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

                พวกเราทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลร่อนทอง จึงได้ลงพื้นที่ไปไปที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการขยะ ธนาคารขยะ และส่งเสริมกิจกรรมอาสาทำความดี

โดยในกาจัดการอบรมได้เชิญวิทยากร คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 นางพิมลรัตน์ วงษ์สุรินทร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ธนาคารขยะ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการจัดการขยะผู้ใหญ่ได้มาให้แนวทางในการจัดการกลุ่มขยะว่ามีแผนงานในการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบใดเพื่อให้ยั่งยืน และการบริหารการปันผลรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่นในรูปแบบใด หลังจากนั้นยังให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยวหมักเพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้าน และยังทำให้ผลผลผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย

กิจกรรมต่อมาคือกลุ่มทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลร่อนทอง ได้จัดกิจกรรมทำความดีโดยการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บ้านหนองแม่มดหมู่10 โดยในแต่ละกิจกรรมผู้นำชุมชน และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 

วิดีโอประจำเรื่อง

อื่นๆ

เมนู