โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดการว่างงาน และส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา จึงมีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมกับผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เกี่ยวกับเรื่องราวสตอรี่ของตำบลร่อนทอง และเลือกหัวข้อที่ต้องการนำเสนอมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.ทอเสื่อ 2.โคกหนองนา 3.เปลผ้า 4.ประวัติร่อนทอง 5.ร่อนทองคาเฟ่ 6.ศาลปู่อุดม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่จัดอบรมกับชาวบ้านเรื่องการจัดการขยะในชุมชน การทำปุ๋ยหมักจากพืช โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2นางพิมลรัตน์ วงษ์สุรินทร์ มาให้ความรู้กับชาวบ้าน และได้จัดอบรมเกี่ยวกับช่องทางการขายออนไลน์ทั้ง 4 ช่องทาง ได้แก่ เพจFacebook ,Shopee, Instagram และ Line@ ให้กับกลุ่มทำน้ำพริกนรกปลาทู (ลดโซเดียม) ที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวสตอรี่ทั้ง 6 หัวข้อของตำบลร่อนทอง
จากการลงพื้นที่จัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 และชาวบ้านหนองแม่มดเป็นอย่างดี ชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือพูดคุยเป็นกันเอง และได้รับความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อไปพัฒนาและต่อยอดชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
      

 

อื่นๆ

เมนู