น้ำพริก เป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้รับประทานคู่กับผัก ที่มีส่วนประกอบสำคัญคือ พริก ที่ต้องตำละเอียด ซึ่งน้ำพริกก็มีอยู่หลายอย่าง โดยเรียกตามส่วนประกอบที่ใส่ลงไป และในแต่ละพื้นที่ก็มีรสชาติ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

เนื่องในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้ควบคุมงาน คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน U2T กลุ่ม SC05 ตำบลร่อนทอง ได้ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี               ความเป็นมาตรฐาน ที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภเอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภายในงานได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคโซเดียม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย รวมถึงการลงมือปรับปรุงน้ำพริกนรกสูตรลดโซเดียม เพื่อทดสอบรสชาติและความแตกต่างจากสูตรดั้งเดิม ซึ่งจากแบบสอบถามการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยการทดสอบครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 94 คน ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำพริกลดโซเดียม

ข้อที่ 1 ท่านชอบรับประทานน้ำพริกประเภทใดมากที่สุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชอบรับประทานน้ำพริกปลาทูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.11

ข้อที่ 2 ท่านรับรู้ถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารที่มีโซเดียม (เกลือ) สูงหรือไม่ พบว่าส่วนมากผู้ตอบแบบสอบรับรู้อันตรายจากการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง คิดเป็นร้อยละ 63.83

ข้อที่ 3 ท่านตระหนักถึงอันตรายที่แฝงมากับอาหารที่โซเดียม (เกลือ) สูงหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามตระหนักถึงอันตรายที่แฝงมากับอาหารที่มีโซเดียมสูง คิดเป็นร้อยละ 71.28

ข้อที่ 4 หากมีน้ำพริกที่มีปริมาณโซเดียม (เกลือ) ต่ำ ท่านจะเลือกซื้อหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกซื้อน้ำพริกที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ คิดเป็นร้อยละ 91.49

ข้อที่ 5 บรรจุภัณฑ์ของน้ำพริกที่ท่านต้องการซื้อเป็นอย่างไร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการบรรจุภัณฑ์แบบกระปุกพลาสติกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.70

ในส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อน้ำพริกลดโซเดียม (ให้ชิมโดยไม่บอกว่าเป็นน้ำพริกลดโซเดียม) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อน้ำพริกลดโซเดียมในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84

จากการจัดโครงการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงน้ำพริกลดโซเดียมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนที่ได้มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาน้ำพริกให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโถค นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู