น้ำพริกเพื่อสุขภาพ ไสตล์หนองแม่มด”

ญาติมา ครองชื่น

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่นนักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนสิงหาคมนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกนรกสูตรลดโซเดียมตั้งแต่ขั้นตอนการทำ การคำนวณต้นทุนที่ใช้ในการทำน้ำพริก และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำพริกนรกสูตรลดโซเดียมสำหรับน้ำพริกนรกสูตรดั้งเดิมก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ 1,491 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อถุงจะได้ 23.66 บาท/ถุง และน้ำพริกนรกสูตรลดโซเดียมจะมีต้นทุนอยู่ที่ 1,497.75 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อถุงจะได้ 23.77 บาท/ถุง ซึ่งน้ำพริกทั้ง 2 สูตรนั้นจะได้น้ำพริก 6.3 กิโลกรัม เท่ากัน และบรรจุถุงละ 100 กรัม จะได้ 63 ถุง เท่ากัน มีความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำพริกนรกสูตรลดโซเดียม จากการลงพื้นที่ให้ผู้บริโภคทดลองชิมน้ำพริกนรกสูตรลดโซเดียมจำนวน 94 คน พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อน้ำพริกนรกลดโซเดียมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95และ สามารถประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น 

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้https://www.youtube.com/watch?v=hWO-PEWtltU&ab_channel=U2TBRU

 

 

 

อื่นๆ

เมนู