บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำตำบล

ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานรายตำบลประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจศักยภาพตำบล ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบในส่วนของเป้าหมายที่ 11 และ 14 และการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06 นั้น ในเดือนนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 ตลอดทั้งการเก็บภาพและสอบถามถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตพื้นที่ ได้แก่ บ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 และบ้านขาม หมู่ที่ 6 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และคีย์ข้อมูลลงระบบฯ ไปด้วยตามลำดับ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหา อุปสรรค์ในการปฏิบัติตลอดทั้งหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดโครงการฯ

จากการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านหนองแม่มดและบ้านขามเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านที่คอยให้ข้อมูลและให้คำปรึกษากับข้าพเจ้าในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 เป็นอย่างดี ส่งผลให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของข้าพเจ้าในเดือนดังกล่าวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

อื่นๆ

เมนู