1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05-การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดือนมิถุนายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SC05-การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดือนมิถุนายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                                          นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

                                ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานในเดือนมิถุนายน โดยการดำเนินงานในแต่ละวันตลอดในห้วงเดือนมิถุนายนมีดังนี้ค่ะ

  วันที่ 20-๒๖ พฤษภาคม 2564 สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาทิ เช่น ลงรับหนังสือราชการของหน่วยงานทางระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ ออกเลขหนังสือนำส่งทางราชการ จัดทำเอกสารโครงการโคกหนองนาโมเดล และบันทึกข้อมูล โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผ้าทอมือแม่สุบิน ต.นิคม อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์  2.กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่เพ็ญโชคบุญเรือง ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 3.กลุ่มทอผ้าส่งเสริมอาชีพบ้านคูขาดพัฒนา ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 2๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์และกรอกข้อมูลประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการตลาดทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ วันที่ 2๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือเอกสารราชการของสำนักงานผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์และลงข้อมูลประมาณค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการตลาดทางระบบออฟไลน์และออนไลน์ จำนวน 13 ราย 13 ผลิตภัณฑ์ วันที่ 2๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่บ้านหนองแม่มดร่วมกับคณะทำงาน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมงานU2T ต.ร่อนทอง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของตำบล โดยเรียนรู้สูตรน้ำพริกที่ลดปริมาณโซเดียม โดยที่ความเค็มของน้ำพริกยังคงเดิมแต่มีปริมาณโวเดียมลดลง จากอาจารย์วิทยากร จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่สังกัด วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงรับ – ออกเลขหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และกรอกข้อมูลราคากลางพันธุ์พืช โครงการโคกหนองนาโมเดล จัดทำเอกสารโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเกาะน้อย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ส่งรายงานไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑-2 มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือราชการ และออกเลขหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดข้อมูลเลขบันทึกหนังสือเบิกจ่ายโครงการโคกหนองนาโมเดล และจัดทำคลิปวิดิโอรณรงค์ ให้ประชาชน ญาติพี่น้อง คนในครอบครัว ในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและความสบายแก่คนรอบข้าง วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เข้าร่างกายเร็วที่สุด วันที่ ๓-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือราชการ และออกเลขส่งหนังสือราชการของทางสำนักงานในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดเตรียมเอกสารเรื่องการเบิกจ่ายโครงการโคกหนองนาโมเดล จัดทำเอกสารสัญญาจ้างงานโครงการโคกหนองนาโมเดล วันที่ ๑๓-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปะเภทครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น คือ ลุ่มทอผ้าซิ่นตีนแดงบ้านยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำอาสาสมัครชุมชนดีเด่นตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำเอกสารศุนย์ประสานงานประจำตำบล ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

                             จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู