ตำบลร่อนทองก่อน ตำบลร่อนทอง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน ต่อมาในปี พ.ศ.2481 ได้แยกเป็นตำบลร่อนทอง ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 159,680 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับลุ่มน้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ในตำบลมีท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ปัญหาที่พบคือ ภัยแล้ง สามารถเดินทางจากอำเภอสู่ตำบลโดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถรับจ้าง ระยะทางจากอำเภอถึงตำบล 12 กิโลเมตร และสามารถเดินทางจากจังหวัดถึงอำเภอสตึก โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง ตามทางหลวงหมายเลข 219 ระยะทาง 45 กิโลเมตร

อื่นๆ

เมนู