บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

          ดิฉันนางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

          ในการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  ซึ่งได้รับมอบหมายทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านจะหลวย, หมู่ 4 บ้านกระทุ่ม, หมู่ 12 บ้านโนนเกตุ และหมู่ 15 บ้านกระทุ่มเหนือ  จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมคือ ทำสวนยางพารา รายได้หลักของครัวเรือนจึงมาจากการทำสวนยางพารา ส่วนรายได้อื่นๆจะมาจากการรับจ้างทั่วไป ปัญหาที่พบในชุมชนคือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรม ส่วนการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟร์อม 02) พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการสวมใส่หน้ากากและล้างมือเป็นประจำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งในด้านของการดำรงชีวิต รายได้ การเดินทาง และการรักษาพยาบาล จึงต้องมีการป้องกันตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

          จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ดิฉันและทีมงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ชาวบ้านทุกคนมีการต้อนรับเป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดคุยเป็นกันเองทำให้ดิฉันได้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่างๆของชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนความต้องการของแต่ละครัวเรือน ส่งผลให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

วิดีโอประจำเดือนมีนาคม ตำร่อนทอง อำสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู