ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. และท่านปลัด อบต.ร่อนทอง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กิจกรรมการพัฒนาตำบลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยว โดยการเขียนออกมาในรูปแบบผังความคิด และถ่ายทอดโดยการนำเสนอให้ผู้นำชุมชนและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มความรับชอบในด้านต่างๆ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน(น้ำพริก)ร่วมกับอาจารย์และผู้นำชุมชนหมูที่ 10 โดยมีการระดมความคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูล พูดคุยถึงจุดเด่นจุดด้อยต่างๆของน้ำพริก และการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนเพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

          กิจกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่

          1. พัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน

          2. ยกระดับการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ

          3. พัฒนาเทคนิคการเปิดร้านค้าออนไลน์และตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

          4. การถ่ายทอดองค์ความรู้การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

          จากการประชุมระดมความคิด วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาตำบลในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับร่วมมือจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้านทุกๆท่านเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลร่อนทองต่อไป

อื่นๆ

เมนู