ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ ส่งผลกระทบให้ต้องเลื่อนกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทำให้ต้องปรับแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในระบบ https://cbd.u2t.ac.th ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้ 1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2) แหล่งท่องเที่ยว 3) ที่พัก/โรงแรม 4) ร้านอาหารในท้องถิ่น 5) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6) เกษตรกรในท้องถิ่น 7) พืชในท้องถิ่น 8) สัตว์ในท้องถิ่น 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10) แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่ 3 บ้านจะหลวย และหมู่ 12 บ้านโนนเกตุ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้เก็บข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ 1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ดิฉันได้ไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อสม. ทั้งสองหมู่บ้าน พบว่ามีผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดทั้งหมด 9 คนและอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. เข้ามาดูแลช่วยเหลือและมีมาตรการการป้องกันโควิดเป็นอย่างดี 2) ร้านอาหารในท้องถิ่น มี 1 ร้าน ได้แก่ ร้านแม่ไพร เป็นร้านอาหารตามสั่งประเภทอาหารอีสาน และเป็นร้านขายของชำอีกด้วย 3) พืชในท้องถิ่น  พบว่า พืชที่ปลูกมากมากที่สุดในท้องถิ่น คือ ยางพารา รองลงมาคือ มันสำปะหลัง และมีบางครัวเรือนที่ปลูกข้าวและอ้อย 4) สัตว์ในท้องถิ่น  ได้แก่ วัว กระบือ และไก่ 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ทอเสื่อ ทอผ้าไหม เป็นต้น และ 6) แหล่งน้ำในท้องถิ่น พบว่ามี 1 แห่ง คือ สระน้ำบ้านโนนเกตุ

 

อื่นๆ

เมนู