เส้นทางการสัญจรภายในอำเภอร่อนทองระหว่างหมูบ้านต่างๆนั้นสวนมากยังเป็นถนนลูกรังเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้ถนนและชาวบ้านภายในร่อนทองและลดฝุ่นควันที่เกิดจากการสัญจรไปมา

            

 

อื่นๆ

เมนู