โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

 

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการจัดประชุมหาแนวทางการพัฒนาตำบลร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยประเด็นสำคัญในการจัดประชุมในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตำบล 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านสินค้า OTOP การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านสุขภาพ และการพัฒนาด้านการจัดการขยะ เพื่อพัฒนาตำบลร่อนทองให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดิฉัน นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาด้านสุขภาพ

          จากการประชุมกลุ่มย่อยการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านจะหลวย และหมู่ที่ 12 บ้านโนนเกตุ เพื่อพัฒนาสุขภาพของชาวตำบลร่อนทอง จะมีการนำแอปพลิเคชัน “H4U” Health For You หรือสมุดสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลร่อนทอง เพื่อนำร่องในการเป็นผู้นำด้านการใช้แอพพลิเคชั่นดูแลเรื่องสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค การฟ้อนรำ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งมีชุมชนนำร่องในหมู่ที่ 3 บ้านจะหลวย และหมู่ที่ 12 บ้านโนนเกตุ และจัดให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คือ การฟ้อนรำ เป็นการแสดงในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

          ในการประชุมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองเป็นอย่างดี ได้รับความรู้ แนวทางการพัฒนาตำบล และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง อสม. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ข้าพเจ้าได้รับมิตรไมตรีจากทุกท่าน ทำให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

วีดีโอการปฏิบัติงานตำบลร่อนทองประจำเดือน

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู