เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบลทั้ง ๗๒๕๕ ตำบลทั่วประเทศ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๑๒ เดือน 

โดยดิฉัน นางสาวญาติมา ครองชื่น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผู้รับจ้างทำงานในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การเริ่มต้นของการทำกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)เริ่มต้นโดยการจัดการประชุม เพื่อเเนะนำตัว ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดงานต่างๆ มีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น kinemaster เพื่อตัดต่อวิดีโอ และรายงานความคืนหน้าของงานตลอดทุกๆสัปดาห์  โดยการส่งงาน  อาจารย์จะมีการสร้าง ไฟล์งานไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างงานได้ส่งงาน อาจารย์มีแจ้งเกี่ยวกับงานที่ผู้รับจ้างงานจะต้องทำในแต่ละวัน ในส่วนของงานที่นักศึกษาได้รับหมอบหมายมีดังนี้ ส่วนแรกคือการตัดต่อวีดิโอนำเสนอเกี่ยวกับ ตำบลร่อนทอง เนื้อหาของวีดิโอจะประกอบไปด้วย ประวัติของตำบลร่อนทอง การทำงานของบัณฑิตจบใหม่ การทำงานของประชาชน การเก็บข้อมูลในแต่ละครัวเรือน  ส่วนที่สองคือการเก็บข้อมูลขอบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนลงในระบบ otou

 

SC05-กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ลงฟื้นที่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

 

 

อื่นๆ

เมนู