ข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่น  นักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมีนาคมนี้

ผลจากการสำรวจชุมชน ของผู้ปฎิบัติงาน ได้ผลจากการสรุป 16 เป้าหมายดังนี้  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 12 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสตึก มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 96.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,615 ไร่ ได้ข้อมูลว่ามี นายสมจิตร พรมสี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และนายสนอง สุดชนะ เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ในตำบลร่อนทองมี 18 หมู่บ้าน มีกำนัน 1 คน คือ นายสะอาด ชันรัมย์ และ มีผู้ใหญ่บ้าน 18 คน  ในส่วนของรายรับรายจ่ายของธนาคารชุมชนนั้น พบว่า ตำบลร่อนทองมีกองทุนจำนวน 18 กองทุน มีสมาชิกจำนวน 360 คน / ครัวเรือน มีเงินทุนหมุนเวียน 1,800,000 บาท โดยแบ่งให้หมู่บ้าน บ้านล่ะ 100,000 บาท  เพื่อใช้จ่ายและพัฒนาในแต่ละครัวเรือน และมีการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยมีอาจารย์สมศรี ทองหล่อ เป็นปราชญ์ ในพื้นที่ ซึ่งชำนาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ และการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ซึ่งทำให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสร้างรายได้จากการ ปลูกพืชผัก และเลี้ยงปลาได้ แหล่งน้ำที่ได้จากการ รดพืชผัก เลี้ยงปลา จะได้มาจากน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บางครัวเรือนใช้น้ำบาดาล และแน่นอนว่าอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบลร่อนทอง จะประกอบอาชีพ  ค้าขาย รับจ้าง รวมไปถึงข้าราชการ เพื่อส่งเสริมการค้าขายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตำบลร่อนทอง มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ ตำบลร่อนทอง  มีทั้งหมด 6  กลุ่ม ได้แก่ ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย  เปลญวน กระเป๋าสานพลาสติก ธนาคารขยะ  กลุ่มทอผ้าไหมหนองแม่มด  ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์  ทำให้ประชาชน มีรายได้ เเต่เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ทำให้สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายไม่ได้มากนัก  มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มกองส่งเสริมการเกษตร  และกลุ่มกองส่งเสริมสวัสดิการ โดยมีนายอาจ เชิญรัมย์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีการอบรบทั้งหมด 3 โครงการ  ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ  มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อ   ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ และพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้น  เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  และตำบลร่อนทองได้มีการจัดการตำบลปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผน และฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ ฝึกอบรมเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติ จัดตั้งอาสาสมัคในการเฝ้าระวัง เป็นต้น  มีกองสวัสดิการและสังคม และ กองสวัสดิการและสังคม คอยให้ความช่วยเหลือแก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง  ตำบลร่อนทองเป็นหนึ่งในตำบลที่เป็นโดยมีกลุ่มอาสาสมัครและจิตอาสาชุมชนในพื้นที่นั่นคือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) โดยที่กลุ่มอาสาสมัครและจิตอาสาจะคอยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwZRxzwjW9E

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู