บทความรายงานผลการปฏบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

          เนื่องด้วยสำนักปลัดกระทรวง การอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrato เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ข้าพเจ้า นายกฤษณะ พรมโยชน์ บัณฑิตจบใหม่ เจ้านหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายคือ สำรวจและเก็บข้อมูลเป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม ๑) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด – ๑๙(แบบฟอร์มที่ ๒) และสอบถามเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(แบบฟอร์มที่ ๖) ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแรกในการปฏิบัติงาน ได้มีการปฐมนิเทศผู้ประปฏิบัติงาน มีการประชุมแผนงานโดยหัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลร่อนทองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อที่จะวางแผนในการทำงาน หลังจากนั้นหัวหน้าโครงการและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่มายังตำบลร่อนทอง เพื่อแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง บ้านจะหลวยหมู่๓ บ้านกระทุ่มหมู่๔ บ้านโนนเกตุหมู่๑๒ บ้านกระทุ่มเหนือหมู่๑๕ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พูดคุยสอบถามข้อมูล จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร่วนตำบลร่อนทองในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พบว่าตำบลร่อนทองยังมีปัญหาเกี่ยวกับโรงสร้างพื้นฐานอยู่บ้าง ปัญหาที่พบคือเรื่องของถนน เพราะบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังอยู่ และระบบน้ำประปาที่ยังใช้ได้ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะบ้านโคกสุพรรณหมู่ที่๑๘ หลังจากนั้นก็ได้ไปยื่นหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเพื่อที่จะเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด – ๑๙ และสอบถามเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบฟอร์มที่ส่วนกลางให้มา ซึ่งชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี เนื่องจากมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชาวบ้านเข้าใจ และความช่วยเหลือของผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ แต่ก็ยังมีปัญหาในการเก็บข้อมูลอยู่บ้างเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง ทำให้ช่วงประมาณเวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๓๐น. จะไม่ค่อยมีประชาชนอยู่บ้าน จึงเป็นปัญหาในการสำรวจค่อยข้างมาก ทำให้เก็บข้อมูลได้ช้า

ข้อเสนอแนะ ในการเก็บข้อมูลควรแจ้งอธิบายให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนก่อน ถ้าผู้นำชุมชนให้ความช่วยเหลือจะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพราะชาวบ้านให้ความเชื่อถือ และควรที่จะเก็บข้อมูลในช่วงเช้าประมาณ ๐๗.๐๐น. – ๐๙.๐๐น.  และช่วงเย็นประมาณ ๑๖.๓๐น.เป็นต้นไป เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่บ้าน

ภาพกิจกรรม

วิดีโอแนะนำตำบลร่อนทอง

http://youtu.be/0oGOHQBBx8E

อื่นๆ

เมนู