วณิชยา  พันเถา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้ทุกตำบล จัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการในระดับหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ 

จากวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในตำบลร่อนทอง จึงมีการจัดทีมงานเพื่อลงพื้นที่สำรวจความเสี่ยงต่าง ๆ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา จากการลงพื้นที่พบว่าประชากรส่วนใหญ่ภายในตำบลร่อนทองมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รับจ่างทั่วไป ค้าขายและทำงานในต่างจังหวัด ทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรตำบลร่อนทอง ทั้ง 18 หมู่บ้าน พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ป่วยเป็นโรงเรื้อรังมากถึง 300 คน แบ่งเป็นโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะร็งปอด และมะเร็งตับ สาเหตุที่เกิดโรค เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการกิน การสูบบุหรี่ การดื่นสุรา เป็นต้น และยังพบผู้ป่วยอื่น ๆ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ ผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง  การเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนยากจนของตำบลร่อนทอง พบว่ามีครัวเรือนที่ยากจนจำนวน 30 ครัวเรือน (โดยใช้เกณฑ์วัดจาก จปฐ ให้ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาท / ปี ให้เป็นครัวเรือนยากจน โดยการนำรายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน ครัวเรือนที่ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย และครัวเรือนที่มีผู้ต้องการช่วยเหลือ โดยจะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาตำบล ทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลช่วยเหลือครัวเรือนยากจนร่วมด้วย) จากปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ทางกระทรวงกการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ  นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับหน้าที่สรุปการประชุมในแต่ละครั้งและสรุปการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ออกมาในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยหาสิ่งที่ชุมชนในตำบลร่อนทองควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาภายในชุมชน เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน

สำหรับการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 นั้นได้บรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มเราได้ตั้งไว้ ทำให้ดิฉันที่ได้รับหน้าที่สรุปการกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดนั้นได้ทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ชุมชนในตำบลร่อนทองควรได้รับการพัฒนาต่อไป

ลิงค์ YouTube ประจำเดือนนี้ https://youtu.be/lwZRxzwjW9E

 

อื่นๆ

เมนู