วณิชยา  พันเถา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้ทุกตำบล จัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการในระดับหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ 

จากวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในตำบลร่อนทอง จึงมีการจัดทีมงานเพื่อประชุมกับผู้นำชุมชนของตำบลร่อนทองเพื่อให้ทราบข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาทั้ง 4 ด้านคือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว และด้านสินค้า OTOP ประจำตำบลร่อนทอง ซึ่งในแต่ละด้านนั้นจะมีอาจาร์ยประจำกลุ่มที่คอยให้คำปรึกษาว่าในแต่ละด้านนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางไหน เช่นด้านสินค้า OTOP ทางตำบลได้เลือกนำน้ำพริกมาพัฒนาเป็นต้น และทางทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้มีการถ่ายภาพหรือวีดีโอในที่ประชุม โดยสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนเป็นการนำรูปภาพหรือวีดีโอมาตัดต่อเป็นคลิปประจำเดือนและยังมีการพากย์เสียงลงไปในวีดีโออีกด้วย

ลิงค์ YouTube ประจำเดือนนี้ https://www.youtube.com/watch?v=8Pv-Vmssflc

อื่นๆ

เมนู