การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

                     การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                      ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้เดินทางมารายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง และมีหัวหน้าฝ่ายคอยแนะนำเรื่องการปฏิบัติงาน งานสิ่งแรกที่หัวหน้าพัฒนาชุมชนมอบหมายให้คือ การลงรับหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้น ทางพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดงก็ได้พาดิฉันได้ไปลงพื้นที่ ณ.บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ของนางไพทิตย์ สานสุข หมู่12 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ไร่ และพี่พัฒนากรก็ได้มอบหมายงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งหมด 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแคนดง ตำบลดงพลอง ตำบลสระบัว และตำบลหัวฝาย ซึ่งตอนนี้ดำเนินงานได้เพียง 2 ตำบล อีก2 ตำบลดิฉันจะดำเนินงานต่อในวันที่ จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้พาออกไปพบปะประชนชน ที่หมู่บ้านซาด ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) และได้ลงพื้นที่ทำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่หลังบ้านนายอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการขุดคลองไส้ไก่ และมีการขุดทำสระน้ำ และแปลงนาขนาดเล็ก

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่

http://u2t.bru.ac.th/science/sc05/sc05-02-15-arisa/

อื่นๆ

เมนู