โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ มหาลัยสู่ตำบล

                                                   บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ดิฉันนางสาวสุมาลี พลเลื่อย ตำแหน่งปฏิบัติงาน(ประชาชน) ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมครั้งแรกที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง คณะอาจารย์ก็ได้มีการอบรมแนะนำการปฏิบัติงานแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เช่น วัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของทีมงาน คณะอาจารย์ได้มอบหมายงาน 16 เป้าหมาย ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมาย เป้าหมายที่ 1อทป.และองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจ กลุ่ม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาฯ สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองช่างเป็นต้น ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาตำบล สารวัตกำนัน เป็นต้น) งานที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดทำแผนงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่ผ่านการวิเคราะห์สรุปจากแผนชุมชน หมู่บ้าน สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนตำบล การให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในการวิเคราะห์ออกแบบ การดูแลช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทักษะอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเช่น รถรับ-ส่ง ฝึกอาชีพ จัดตลาดนัดสีเขียว เป็นต้น กลุ่มประชากรเป้าหมาย ครัวเรือนยากจน ตามนิยามแต่ละพื้นที่ ครัวเรืองที่ต้องดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือ (คนป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ครัวเรือนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำกินของตนเอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาแผนตำบล คณะกรรมการพัฒนาตำบล แผนงาน โครงการที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความยากจน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนกลุ่มองค์กรชุมชน โครงการประชารัฐ องค์กรชุมชนที่มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน และคณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ดิฉันได้ออกตรวจสอบหมูบ้านซึ่งได้กลุ่มที่ 3 มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านร่อนทอง หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขุน หมู่ 13 บ้านละหาร หมู่ 14 บ้านหนองปรือ และหมู่ 17 บ้านโศกคลอง ซึ่งดิฉันและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่ไปขอความอนุเคราะห์จาก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประจำหมู่บ้าน ออกพบปะชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านปลูกผักส่วครัวไว้เพื่อรับประทานเองในครัวเรือน ชาวบ้านหมู่ 18 ไม่มีน้ำประปาไว้ใช้ในครัวเรือน ชาวบ้านจึงได้ขุดเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  จากการสำรวจชาวบ้านส่วนมากรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง จากโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างดี และผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนได้มีการต้อนรับและให้ความร่วมมือกับกลุ่มดิฉันเป็นอย่างดี

.

SC05-02-16

Tags:

อื่นๆ

เมนู