โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2564  เวลา 8:40 นาที

กะผมผมนาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ได้ลงสำรวจแบบสอบถามครัวเรือน 5 หมู่ ได้แก่ บ้านร่อนทอง บ้านโสกครอง บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านละหาน บ้านหนองปรือ

  • โดยการไปสำรวจ ทุกครั้งใส่ผ้าปิดจะหมูกทุกครั้งและล้างมือด้วย
    เจลเว้นระยะห่าง 2 เมตร ได้พบปะพูดคุยความเป็นอยู่ของแต่ละหมู่บ้านที่ได้ออกสำรวจพบว่าแต่ละหมู่บ้านมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีครัวเรือนที่อยากจนเพิ่มขึ้น เเต่ละ ฤดูในการเก็บเกี่ยว ใช้เวลานานถึง7เดือนจึงทำให้เเต่ละชุมชนว่างงาน
    แต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการสำรวจอย่างดี เสียสระเวลาอันมีค่าเพื่อมาให้ข้อมูล
    กะผมดีใจเป็นอย่างมาที่มีเจ้าหน้าที่ อสม และผู้ใหญ่บ้าน ช่วยพาลงพื้นที่ในหมู่บ้าน ช่วยลดความกังวลของชาวบ้าน
    โดยชาวบ้านเเละผู้ใหญ่บ้านต้อนรับเเละให้ข้อมูล เกี่ยวกับหมู่บ้าน ความเป็นอยู่แต่ละครัวเรื่อน เเละบอกปัญหา เกี่ยวกับกับการดำรงชีวิตของคนในชุมชนว่าในชุมชนทำอาชีพอะไรเป็นส่วนมากส่วนมากในชุมชนจะทำอาชีพ เกษตรกร ปลูกข้าวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นส่วนมากในเเต่ละปีช่วงเก็บผลผลิต ทุกปี จะทำนา ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน โดยเดือน พฤษภาคม เป็นฤดูการไถปลูกข้าว จนถึง เดือน พฤศจิกายน เป็น ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ของทุกๆปี จะใช้เวลา7เดือน กว่าจะได้ผลิตแต่ละครั้ง และยังมีธนาคารขยะ ที่นำขยะ พลาสติก มาขายในชุมชนเเล้วเอาเงินที่ขายมาฝาก เป็นเงิน ออม ทุกๆปีจะมีดอกเบี้ยในการฝากเงิน จึงได้รับความนิยมในการเก็บขยะมาขายในชุมชนจนเกิดให้ชุมชนไม่ข่อยมีขยะ เเละชุมชนสะอาด ส่วนขยะเปียก ที่เป็นเศษอาหารชาวบ้านก็ให้ ไก่ เป็ด หมู กิน ส่วนมาก
  • SC05- 01-17

Tags:

อื่นๆ

เมนู