ข้าพเจ้า นายอัษฎาวุธ  พุดจีบ ประเภทประชาชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมจิต พรมศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่และได้แบ่งหน้าที่กันสำรวจและเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 15 ระบบสื่อสารชุมรวมสื่อดิจิทัล

จากที่ข้าพเจ้าได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่วิชาการการศึกษาพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหอกระจ่ายข่าวและเสียงเสียงตามสาย ส่วนการติดต่อขอความช่วยเหลือของครัวเรือนในตำบลจะใช้โทรศัพท์มือติดต่อมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 30 ครั้ง/เดือน บางวัน 2-3 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 10 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 2 บ้านโคกใหญ่และหมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ พบว่าการใช้แอปพลิเคชัน Facebook, Line ในการสื่อสาร ปัญหาส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุไม่มีโทรศัพท์ใช้หรือมีบ้างแต่น้อยและไม่มีความรู้ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อติดต่อสื่อสารหรือค้นหาข้อมูล และได้สอบถามผู้ใหญ่บ้าน อาสมัครชุมชนและชาวบ้านได้ข้อมูลว่า ตำบลร่อนทองเป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ โดยจะมีหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้านด้วยกัน หากจะพูดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของซาวบ้าน บริบทโดยรวมของชาวบ้านนั้น ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านก็นั้นจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ชาวบ้าน ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้างทั่วไป ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ซึ่งบางท่านก็ประกอบอาชีพทำมาค้าขาย ธุระกิจส่วนตัว

การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลสารต่าง ๆ ทั้งนี้จึงอยากนำความรู้เกี่ยวการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เข้ามาในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายในการสื่อสาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด กระผมก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

 

วิดีโอการลงพื้นที่ SC05

 

อื่นๆ

เมนู