โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

                                                      บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง คณะอาจารย์ก็ได้อบรมแนะนำการปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดให้ดิฉันและทีมงานได้รับรู้รายละเอียดของงาน อย่างเช่น บทบาท หน้าที่ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบของทีมงาน คณะอาจารย์ก็ได้มองหมายงาน 16 เป้าหมายให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจ ซึ่งดิฉันได้เป้าหมายที่ 5 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพครัวเรือง(เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ เป็นต้น) จำนวน 3220 คนโดยประมาณ สัดส่วนประชากรที่ทำการเกษตร จำนวน 1,320 คนโดยประมาณ ครัวเรือนมีหนี้จำนวน 50 ครัวเรือนโดยประมาณ จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ของ จปฐ.จำนวน 30 ครัวเรือน คนที่มีพฤติกรรเสี่ยงใช้สารเคมี จำนวน 50 คนโดยประมาณ พื้นที่ทำการเกษตร แบ่งตามประเภทเกษตร จำนวน 4,940 ไร่โดยประมาณ ข้อมูลนี้ได้มาจาก กำนันสะอาด ชันรัมย์ งานเด่น จัดให้มีพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย ตั้งกองทุนปุ๋ยชีวภาพ ให้เกษตรใช้ปุ๋ยราคาถูก พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน และเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยน ผู้ดำเนินงานหลัก ประธาน แกนนำกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตร ประชากรเป้าหมาย ครัวเรือนทำอาชีพเกษตรกรรม สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาฯ เกษตรตำบล) ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาตำบล สารวัตกำนัน เป็นต้น) ตัวชี้วัดความสุขสู่ตำบลจัดการตนเอง  และทางคณะอาจารย์ก็ได้มอบหมายให้ออกสำรวจหมู่บ้าน ดิฉันได้กลุ่มที่ 3 ซึ่งมี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1บ้านร่อนทอง หมู่9บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่13บ้านระหาร หมู่14บ้านหนองปรือ หมู่17บ้านโศกคลอง ซึ่งดิฉันก็ได้ลงพื้นที่ไปขออนุญาติผู้ใหญ่บ้าน และขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศบอกลูกบ้านว่าจะมีหน่วยงานทางราชภัฏมาลงพื้นที่ทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจ มหาลัยสู่ตำบล และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจากการสำรวจ ประชนชนได้มีการเฝ้าระวังการแพร่กระจารโควิด-19 เป็นอย่างดี 

การลงพื้นที่สอบถามเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี อย่างเช่น บ้านโศกคลองหมู่ 17 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ได้พากลุ่มดิฉันดินสำรวจรอบหมู่บ้าน ชาวบ้านก็น่ารักรอต้อนรับเป็นอย่างดี

 

http://u2t.bru.ac.th/science/sc05/sc05-02-19-supan/

อื่นๆ

เมนู