1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05 – การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SC05 – การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

               การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้า นางสาวปริยา ชำรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนชาวตำบลร่อนทอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และ 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในชุมชนบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 บ้านขาม หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมี๊ยะ หมู่ที่ 7 บ้านปรือเกียน หมู่ที่ 8 และบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง จังหวัดบุรีรัมย์

               การลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าพเจ้าได้ประสานไปยังผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และได้ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ชี้แจงจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้แก่ชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564 ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 : สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น การทำนาข้าวจะทำเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น หลังจากทำนาชาวบ้านจะหาอาชีพเสริมโดยการปลูกอ้อย และปลูกมันสำปะหลัง ส่วนชาวบ้านที่ทำนาเพียงอย่างเดียว  จะหารายได้เสริมจากการรับจ้างตัดอ้อยและมันสำปะหลัง การสำรวจข้อมูล ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ ซึ่งมีรายได้จากการช่วยเหลือทางภาครัฐ และมีประชาชนบางกลุ่มหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงหลังฤดูกาลการทำนา จากการสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจ 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านในช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน รู้และเข้าใจในหลักการป้องกันตนเอง ส่วนประชากรในวัยผู้สูงอายุจะยังไม่ค่อยเข้าใจถึงหลักการป้องกันโรค ในชีวิตประจำวันชาวบ้านยังดำเนินชีวิตแบบปกติ แต่หากมีการออกนอกพื้นที่ก็จะมีการป้องกันตนเองตามมาตรการการป้องกันโรค

             จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบเชิงเดียว ทำให้นอกฤดูกาลการทำนา ชาวบ้านว่างงาน ไม่มีรายได้ และชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพและไม่สามารถประกอบอาชีพนอกพื้นที่ได้ จึงอยากให้มีการจัดอบรม แนะแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสและให้ข้อมูลด้วยความยินดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนมีนาคม

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู