โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

            ข้าพเจ้า นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนตำบลร่อนทอง โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในชุมชนบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5, บ้านขาม หมู่ที่ 6, บ้านโคกเมี๊ยะ หมู่ที่ 7, บ้านปรือเกียน หมู่ที่ 8 และบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน และพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

            การดำเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนข้างต้น ข้าพเจ้าได้ชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการ และอธิบายจุดประสงค์ของการจัดทำโครงการ ให้แก่ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านก่อนการลงพื้นที่ในครั้งนี้  ภายในเดือนมีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย และปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยการทำนาจะทำเพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น การปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจะทำในช่วงที่ไม่มีการทำนา สำหรับชาวบ้านที่ทำนาเพียงอย่างเดียว เมื่อหมดช่วงฤดูกาลการทำนาจะว่างงาน ชาวบ้านบางส่วนหารายได้เสริมโดยการรับจ้างตัดอ้อยและมันสำปะหลังเป็นครั้งคราว หรือหาอาชีพเสริมนอกพื้นที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพและไม่สามารถไปทำงานอกพื้นที่ได้ ในการแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า มีประชากรบางส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ จะยังไม่ตระหนักถึงการป้องกันโรค ส่วนประชากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุการระบาดของโรคและหลักการป้องกันโรค เป็นประชากรที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบปกติ เพราะชุมชนของตนไม่เป็นพื้นที่เสี่ยง แต่จะปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคเมื่อออกนอกพื้นที่

               จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก และทำไร่ เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพเสริม ชาวบ้านบางกลุ่มไม่มีทุนในการทำไร่ ทำให้นอกฤดูกาลการทำนา เกิดการว่างงาน ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้จากการรับจ้างในชุมชนไม่เพียงพอ และมีผู้สูงอายุจำนวนมากว่างงาน ชาวบ้านจึงอยากให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ว่างงาน จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละชุมชน ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี มีความประทับใจในการต้อนรับและมิตรไมตรีจากชาวบ้าน ทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

            ลิงค์วีดีโอประจำเดือนมีนาคม

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู