เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชุม 

ร่อนทอง เป็น 1 ใน 12 ตำบลของอำเภอสตึก มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 96.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,615 ไร่ โดยมีนายสมจิตร พรมสี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จากการสำรวจข้อมูลตาม 16 เป้าหมายพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจะเน้นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ก็ยังมีอาจารย์สมศรี ทองหล่อ เป็นปราชญ์ชาวบ้านในการเป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการเลี้ยงปลา ทำนา ทำสวนแบบไร้สารเคมี ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลร่อนทองนั้นมีหลายกลุ่มเช่น กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านร่อนทอง มีสมาชิกทั้งหมด 38 คน กลุ่มอาชีพน้ำพริกจำนวน 20 คน รวมถึงกลุ่มทอผ้าไหมแม่ปราณีจำนวน 7-10 คน นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับหน้าที่ตัดต่อวีดีโอสรุปการปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม เพื่อใช้สำหรับทำรายงานประจำเดือนมีนาคม และสรุปการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ออกมาในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยหาสิ่งที่ชุมชนในตำบลร่อนทองควรที่จะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภายในชุมชน ซึ่งอาจจะพัฒนาในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนนั้นได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีความเจริญต่อไป

 

สำหรับเดือนนี้การเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 นั้นได้บรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มเราได้ตั้งไว้ ทำให้ดิฉันที่ได้รับหน้าที่สรุปการกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดนั้นได้ทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ชุมชนในตำบลร่อนทองควรได้รับการพัฒนาต่อไป

 

ลิงค์ Youtube ประจำเดือนนี้ https://youtu.be/lwZRxzwjW9E

อื่นๆ

เมนู