จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่น  นักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนเมษายนนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวการเกษตรภายในตำบลร่อนทอง ซึ่งพื้นที่เกี่ยวกับการเกษตรภายในตำบลร่อนทองมีด้วยกันหลักๆ 3 แห่งดังนี้ บ้านโสกคลอง หมู่ที่ 18 ที่นาของอาจารย์สมศรี ทองหล่อ บ้านกระทุ่มเหนือ หมู่15 ที่นาของ นายยุทธพล ทรัพย์อุดม และที่นาของ พ่อสมาน ปิยวงศ์ บ้านหนองแม่มด หมู่10  ที่นาของ พ่อสำเนียง วิ่งพิมาย และแม่จำเรียง วิ่งพิมาย โดยทำการสำรวจที่นาของอาจารย์สมศรี ทองหล่อที่แรก อาจารย์สมศรี ทองหล่อเดิมทีเคยทำนาเกษตรเชิงเดี่ยวแต่ผลที่ได้ไม่ค่อยดีนัก จึงหันมาทำเกษตรอินทรีย์ผลที่ได้กลับดีมาก อีกทั้งยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแก่ชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น  การปลูกผัก   การเลี้ยงปลา การผสมปุ๋ยคอก และอื่นๆอีกมากมาย  ที่นาของ นายยุทธพล ทรัพย์อุดม ได้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่  และเป็นต้นแบบตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” มีการปลุกพืช ผัก ผลไม้ในท่อซีเมน มีการขุดสระ และเจาะน้ำบาลดาลเพื่อนำมาใช้   ที่นาของ พ่อสำเนียง วิ่งพิมาย และแม่จำเรียง วิ่งพิมาย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ไร่ ปลูกต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้  มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงมหาชนกและมีการปลูกต้นกล้วย เพื่อให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้อื่นๆ เลี้ยงวัว 4 ตัว เลี้ยงไก่ ไว้กินในครัวเรือน ปลูกผัก เลี้ยงปลา ปล่อยปลาจำนวน 3200 ตัว และพ่อสำเนียงได้มีการปลูกต้นโกโก้ จำนวน 300 ต้น อีกด้วย

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้ https://www.youtube.com/watch?v=qeVj2d5_qWc&ab_channel=WutWarawut

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู