การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนมีนาคม 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

            ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานใน เดือน มีนาคม 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ตาม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่4 บ้านหัวฝาย ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอำเภอ อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าปิดพิธี และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลหัวฝาย มีกระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เช่น การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ เป็นต้น และได้ร่วมช่วยกันเพาะพันธุ์กล้าพริก คะน้า กวางตุ้ง เพื่อให้กลุ่มผู้นำได้เอาไปปลูกต่อที่ครัวเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงรับหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือราชการ นำเข้าข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งหมด 4 ตำบล 1.ตำบลแคนดง 2.ตำบลสระบัว 3.ตำบลดงพลอง 4.ตำบลหัวฝาย จัดประชุม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบได้รับรู้ข่าวสารและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าอบรมที่สระบุรี ซึ่งดิฉันได้ศึกษาข้อมูล ถ่ายภาพ และให้บริการความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าประชุม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  และ ได้จัดห้องประชุมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้บริการความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าประชุม แนะนำที่ลงทะเบียนเข้าประชุม และให้บริการน้ำและกาแฟแก่ผู้ที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

http://u2t.bru.ac.th/science/sc05/sc05-03-15-arisa-m2/

 

 

 

อื่นๆ

เมนู