โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564

          ดิฉันนางสาวสุมาลี พลเลื่อย ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือน เมษายน 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุมาลี พลเลื่อย

               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ดิฉันได้เข้าประชุมที่ ตำบลร่อนทอง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน เวลา 08.30 นาฬิกา ได้มีการยืนต้อนรับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน และได้มี การคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุม เริ่มประชุม 09.00 ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาทั้ง 18 หมู่บ้าน และทางอาจารย์ได้ให้เป้าหมายมา 4 ด้าน ที่จะให้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบมีดังนี้ 1.ด้านท่องเที่ยว 2.ด้านสิ่งแวดล้อม 3.ด้านสุขภาพ 4.ด้านOTOP และอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และดิฉันกับผู้ปฏิบัติงานอีก 2 คน อาจารย์ที่ให้คำแนะนำในกลุ่ม 1 คน และยังมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อ ส ม กำนัน เข้ามาช่วยในด้านท่องเที่ยวด้วย จุดที่ลงปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยวคือ โครงการแก้มลิง ของหมู่ 18 บ้านโศกครอง  พระใหญ่ ของหมู่17 บ้านโคกสุพรรณ  และหนองใหญ่  ติดกับหมู่ 1 บ้านร่อนทอง หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ หมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ และหลังประชุมเสร็จได้มีการถ่ายรูปกับผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย (อ.ส.ม.) และกำนัน ส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีหมู่1 บ้านร่อนทอง และหมู่16 บ้านหนองใหญ่ ซึ่งในอนาคตจะปรับภูมิทัศน์เหมาะกับการท่องเที่ยวโดยมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของตําบลร่อนทองคือต้นยางนา ที่เหมาะกับพื้นที่ที่จะไปพัฒนา จะพัฒนาเป็นสถานที่ ปั่นจักยานออก กําลังกาย และวิ่ง ในตอนเช้าและตอนเย็น กิจกรรมศาสนา หมู่ที่ 17 ที่มีพระใหญ่กําลังก่อสร้างขึ้นซึ่งหมู่17เป็นทางผ่านระหว่าง หมู่ที่ 18 จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แก้มลิง และหมู่ที่18 ยังมีป่าที่ใกล้กับแก้มลิงจึงมีดอกกระเจียวและเห็ดในป่าชาวบ้านจะได้เก็บมาขาย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวบ้านก็จะได้รายได้จากการเก็บของป่ามาขายและอีกทั้งมีคาราวาลช้าง ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างเดินชมป่าและแก้มลิงซึ่งหมู่ที่18 ติดกับสนามบินโดยมี สโลแกน ลงเครื่องขี่ช้าง

จากการลงสำรวจพื้นที่และประชุม ประจำเดือน เมษายน 2564  ดิฉันได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย กำนัน อ ส ม ในตำบลร่อนทองเป็นอย่างดี จากการปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้รับความร่วมมือคำทักทายการยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีความเป็นกันเองเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู