บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

            กระผมนายอัษฎาวุธ พุดจีบ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ หมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ หมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านโคกใหญ่ พบว่า ชาวบ้านโคกใหญ่ มีอาชีพการทำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อาชีพหลักที่ชาวบ้านในชุมชนทำ คือ การทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในแต่ละปี และการทำไร่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือไร่อ้อย ซึ่งอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมในชุมชนและการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี คนในชุมชนยิ้มแย้มแจ่มใส มีการถามไถ่ทุกข์สุขเอ็นดูเปรียบเสมือนบุตรหลานของตนเองในการสอบถามข้อมูลไม่เพียงแต่บอกเล่าให้ข้อมูล แต่ยังพาไปดูพาไปชมอาชีพเสริมของคนในชุมชนทั้งธนาคารขยะและการทำไข่เค็ม ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำในชุมชน ซึ่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนยังสะอาดไม่เพียงพอ และในหน้าแล้งยังขาดแคลนน้ำอีกด้วย

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น คือ ประชาชน ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นบางครัวเรือน กระผมพร้อมทีมงานจึงตกลงเห็นพ้องกันว่าจะมาเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์และได้ทำการลงพื้นที่ติดต่อขอข้อมูลกับทางอาสาสมัครของแต่ละชุมชน ในส่วนของข้อมูลครัวเรือนจึงทำให้ได้ข้อมูลขอครัวเรือนที่ตกสำรวจในการนี้ กระผมได้ดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมที่ได้มอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพประกอบ

วีดีโอการลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู