โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้ลงการสำรวจพื้นที่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1.บ้านกระทุ่มเหนือ หมู่ 15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่นาของ นายยุทธพล ทรัพย์อุดม กำลังดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการ ปลูกต้นกล้วย ปลูกมะนาวใส่ท่อซีเมน จำนวน 80 ต้น ฝรั่งกิมจู จำนวน 300 ต้น พุทรา 3 รส ข่า ตะไคร้ มะละกอ มีการขุดลอกสระ เจาะน้ำบาดาล และแผงโซล่าเซล (ค่า X:316921 ค่า Y:1690479) 2.บ้านกระทุ่มเหนือ หมู่15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นาของ พ่อสมาน ปิยวงศ์ พ่อสมานได้เริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นเวลา 17 ปี ที่ท่านได้ทำมา ที่นาของคุณพ่อสมานมีทั้งหมด 15 ไร่ พืชที่ปลูกคือ ต้นแดง ต้นสัก ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นประดู่ ต้นมะขามป้อม ได้มีการปลูกผักส่วนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา มีควาย 7 ตัว เผาถ่าน มีการขุดสระ และทำแผงโซล่าเซล (ค่า X:308020 ค่า Y:1683701) 3.บ้านหนองแม่มด หมู่10 ตำบลร่อนทอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นาของ พ่อสำเนียง วิ่งพิมาย และแม่จำเรียง วิ่งพิมาย มีที่นาทั้งหมด 35 ไร่ ได้แบ่งเพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ไร่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการลงปักมุดเพื่อทำการขุดสระ และวางแผนการทำคลองไส้ไก่ พ่อสำเนียง ได้มีการเข้าอบรมโครงการเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน พ่อสำเนียงได้มีการผลิตดินปลูกจากใบไม้ เพื่อใช้ในการเพราะปลูกพันธ์ไม้และได้ดำเนินการปลูกยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 20 ต้น มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 20 ต้น มะม่วงมหาชนก จำนวน 9 ต้น และมีการปลูกกล้วยตามยุทธศาสตร์กล้วยๆให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้อื่นๆ และได้เก็บฟางเตรียมห่มที่ดิน เลี้ยงวัว 4 ตัว เลี้ยงไก่ ไว้กินในครัวเรือน ปลูกผัก เลี้ยงปลา  ปล่อยปลา จำนวน 3,200 ตัว และพ่อสำเนียงได้มีการปลูกต้น โกโก้ จำนวน 300 ต้น ได้ไปดูงานที่จังหวัด อุดร ณ ตอนนี้ต้นโกโก้ของพ่อสำเนียงได้มีอายุ 5 เดือน การเก็บเกี่ยว ปลูกเพียง 2 ปีก็ได้เก็บผลผลิต (ค่า X:3151930 ค่า Y:1681538) และวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนที่ยังตกค้าง ที่เก็บไม่เสร็จ ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลประชาชนในครัวเรือน และบันทึกลงในแบบฟอร์ม 01และ02 ครบทุกหมู่บ้าน

จากการเก็บข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน เจ้าของที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก การลงเก็บข้อมูลครัวเรือนเพิ่มเติม สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

 

http://u2t.bru.ac.th/science/sc05/sc05-03-19-supan-m2/

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู