ชื่อบทความ วิถีชีวิตในชุมชนบ้านโคกใหญ่
ชื่อเจ้าของบทความ อรุณี รุมชะเนา


วิถีชีวิตของคนในชุมชน คือ การดำรงชีวิตอยู่แบบสังคมเกษตรกร โดยชาวบ้านในชุมชนอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว ซึ่งมีตั้งแต่ รุ่นปู่ย่า ตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมถึงเครือญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน ช่วยเหลือดูแลกันและกัน ทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
การลงพื้นที่ในชุมชนหมู่ 2 บ้านโคกใหญ่ ตำบลร่อนทอง โดยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 130 ครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจ อาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตอย่างการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด  ไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัย โดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ อย่างเช่น การทำไข่เค็ม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือน ทำให้ในปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี
ดังนั้นโดยภาพรวมแล้ว ชาวบ้านในชุมชน หมู่ 2 บ้านโคกใหญ่มีชีวิตที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนจนทำให้รายได้ลดลง ฉะนั้นในการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงได้ทราบถึงปัญหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการวางแผน การพัฒนา และส่งเสริมชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู