โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

 

          ข้าพเจ้านางสาวปริยา ชำรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่าน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตำบลร่อนทอง โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตำบล 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านสินค้า OTOP การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านสุขภาพ และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่พัฒนาในด้านสุขภาพให้แก่ชาวตำบลร่อนทอง

          ในการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละด้าน ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านจะหลวย และหมู่ที่ 12 บ้านโนนเกตุ ได้ข้อสรุปสำหรับการดูแลเรื่องสุขภาพประชาชน ดังนี้ จะมีการนำแอปพลิเคชัน “H4U” Health For You มาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุประเภทติดสังคม) และประชาชนในตำบลร่อนทอง ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นเสมือนสมุดสุขภาพประชาชน ที่จะให้ประชาชนเป็นผู้บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเพื่อเก็บประวัติด้านต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับสถานพยาบาลได้ กระทั่งกำหนดเสียงเตือนหากต้องการทานยาตรงตามเวลา นอกจากนี้ยังเป็นการนำร่องในการเป็นผู้นำด้านการใช้แอพพลิเคชั่นดูแลเรื่องสุขภาพอีกด้วย มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งบ้านจะหลวย หมู่ที่ 3 และบ้านโนนเกตุ หมู่ที่ 12 เป็นผู้นำร่องการออกกำลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค การฟ้อนรำ เป็นต้น และจัดให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี จัดให้มีการฟ้อนรำ เป็นต้น

          จากการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลร่อนทองที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ช่วยกันระดมความคิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านสินค้า OTOP การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านสุขภาพ และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

วีดีโอการปฏิบัติงานตำบลร่อนประจำเดือนเมษายน 

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู