เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชุม 

แบบฟอร์ม 01 เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยดิฉันได้นำข้อมูลที่บันทึกลงในระบบทั้งหมดดึงออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel เพื่อนํามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติโดยหาค่าร้อยละ และช่วงความถี่ของข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน แล้วนำมาแก้ไข พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นทำการเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการโดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและอภิปรายข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์สิ่งที่ชุมชนต้องการที่จะพัฒนาเพื่อนำปัญหาดังกล่าวไปวางแผนและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการสรุปข้อมูลจากแบบฟอร์มพบว่า ชุมชนต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับส่งเสริมอาชีพในชุมชน การเกษตรและปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ  อบรมต้านยาเสพติด ดังนั้นกลุ่มงานของเราจึงได้มีการประชุมผู้นำชุมชนในวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ สินค้า OTOP, การท่องเที่ยว, สุขภาพในชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยทราบถึงปัญหานี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และการเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย

จากการประชุมได้มีข้อสรุปว่า จะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งทางทีมงานได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน และร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

อื่นๆ

เมนู