การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนเมษายน 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

            ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานใน เดือน เมษายน 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ลงไปดูการขุดสระแปลงแรกที่ บ้านหนองหญ้าคา หมู่9 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ถ่ายภาพ จัดเก็บข้อมูล เก็บรายละเอียดการขุดสระแปลงแรกของอำเภอแคนดง และได้ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่ที่บ้านหัวฝาย เป็นหมู่บ้านแรก และได้เริ่มเวทีที่1 กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 มีนาคม2564 ได้ลงพื้นที่ที่บ้านน้อยหนองบึง ได้เริ่มเวทีที่1 กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ที่บ้านโคกสว่าง ได้เริ่มเวทีที่1 กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองแวง ได้เริ่มเวทีที่1 กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เวที2 ที่บ้านหนองแวง กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เวที1 ที่บ้านขี้ตุ่น กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 7 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่เวที1 ที่บ้านจานน้อย กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่เวที1 ที่บ้านหนองใหญ่ กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดิฉันก็ได้มีการจัดเบรก เตรียมการให้พร้อมที่จะอบรม จัดเตรียมอาหารสำหรับพักเที่ยงให้แก่ผู้ที่เข้าอบรม จำนวน 30 คนที่เข้าร่วมประชุม แนะการจัดทำแผนให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  และได้มีการถ่ายภาพการสัมมนาของพิธีกร

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่

 

อื่นๆ

เมนู